เที่ยวเชียงราย

ศักยภาพของจังหวัดเชียงรายส่งผลยอดเที่ยวด้วยกันพุ่งสูงลิ่ว

เที่ยวเชียงราย

การศึกษานี้ได้ศึกษาถึงความสำคัญของโครงการ “เที่ยวด้วยกัน” ในภาคการท่องเที่ยว การศึกษานี้เน้นถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการและวิเคราะห์ศักยภาพของโครงการ “เที่ยวด้วยกัน” เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว

การศึกษานี้จึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2564 ส่วนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโครงการ “เที่ยวด้วยกัน” โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 475 คน

ส่วนที่สองเป็นการสำรวจมุมมองทางธุรกิจต่อโครงการ “เที่ยวด้วยกัน” พร้อมสัมภาษณ์เชิงลึกจาก 15 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ส่วนที่สามใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของโครงการ

ผลการวิจัยพบว่า โครงการ “เที่ยวด้วยกัน” มีศักยภาพในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและเศรษฐกิจโดยรวม จากมุมมองของนักท่องเที่ยว เหตุผลหลักในการเข้าร่วมโครงการคือ (1) จำนวนสิทธิพิเศษและเงินทุน และ (2) ความน่าดึงดูดใจของที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว

จากมุมมองของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พบว่า โครงการ “เที่ยวด้วยกัน” เป็นมาตรการช่วยเหลือที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย เพิ่มรายได้ หรือเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการประสบปัญหาสำคัญบางประการ ได้แก่ (1) เงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ (2)

การใช้แอพลิเคชั่นมือถือ นอกจากนี้ ทั้งสองกลุ่มยังเปิดเผยว่าเงื่อนไข ขั้นตอน และการใช้งานโครงการ “เที่ยวด้วยกัน” ยังคงซับซ้อน ซับซ้อน และลำบาก นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่นมือถือ เช่น “เป่าตั้ง” และ “ทุ่งเงิน” มีปัญหาในการใช้งานโดยเฉพาะเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากพร้อมๆ กัน

ซึ่งการเปิดโครงการนำเที่ยวที่จังหวัดภาคเหนือสุดของประเทศไทยนี้จัดว่าประสบความสำเร็จมากจริงๆ

Related Posts