อินเดีย

อินเดียให้นักท่องเที่ยวด้วยกันเช่าเครื่องบินเหมาลำเข้าประเทศ

อินเดีย

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่อินเดีย โดยเริ่มด้วยการให้วีซ่านักท่องเที่ยวแก่ผู้ที่เดินทางโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำและผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินปกติตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ระงับเที่ยวบินเที่ยวด้วยกันระหว่างประเทศทั้งหมดในเดือนมีนาคมปีที่แล้วหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม กระทรวงมหาดไทยของสหภาพได้ประกาศว่าด้วยเหตุนี้ ข้อจำกัดด้านวีซ่าและการเดินทางระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสเริ่มคลี่คลายลงตามสถานการณ์การระบาดโดยรวมในปัจจุบัน

หลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ มากมาย กระทรวงฯ ได้ตัดสินใจที่จะเริ่มให้วีซ่านักท่องเที่ยวใหม่แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางมาอินเดียผ่านเที่ยวบินเช่าเหมาลำ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถ้อยแถลงของกระทรวงมหาดไทย ระบุ

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่อินเดียด้วยเที่ยวบินอื่นที่ไม่ใช่เครื่องบินเช่าเหมาลำจะสามารถทำได้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวใหม่เท่านั้น

ระเบียบการและบรรทัดฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวแจ้งเป็นระยะ ๆ จะต้องปฏิบัติตามโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ให้บริการที่นำพวกเขาไปยังอินเดีย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทั้งหมดที่สถานีลงจอด คำสั่งดังกล่าว

เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 วีซ่าทั้งหมดที่ออกให้แก่ชาวต่างชาติถูกระงับเมื่อปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยได้รับหนังสือรับรองจากรัฐบาลของรัฐหลายแห่ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเริ่มทำวีซ่านักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวด้วยกันที่อินเดียได้

รัฐบาลกลางได้กำหนดข้อจำกัดอื่น ๆ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อจับกุมการแพร่กระจายของการระบาดใหญ่ของ COVID-19

Related Posts