เที่ยวเชียงราย

การศึกษานี้ได้ศึกษาถึงความสำคัญของโครงการ “เที่ยวด้วยกัน” ในภาคการท่องเที่ยว การศึกษานี้เน้นถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการและวิเคราะห์ศักยภาพของโครงการ “เที่ยวด้วยกัน” เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว การศึกษานี้จึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2564 ส่วนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโครงการ “เที่ยวด้วยกัน” โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 475 คน ส่วนที่สองเป็นการสำรวจมุมมองทางธุรกิจต่อโครงการ

Read More